Icon Heading

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα,Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή,τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Και είς το Πνεύμα το ’γιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,το λαλήσαν δια των προφητών.

Είς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.Αμήν.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, όπως το θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί τον Λόγο του Θεού. «Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος (Β’ Τιμοθέου γ:6). Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ’ ύψους, όπως έλαβαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν Θεωρούνται δούλοι Του.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

α)  Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτιστεί ένα άτομο στο νερό είναι να έχει πιστέψει στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ις:16, Πράξεις β:36-39). Γίνεται επομένως, σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν (Πράξεις η:36-39).

β) Τη ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, η οποία γίνεται ακριβώς όπως την έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός (Λουκάς κβ:14-21) και την παρέδωσε στους Αποστόλους (Α’ Κορινθίους ια:23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικώς, δια της πίστεως (Α’ Κορινθίους ια:27-30). Στη Θεία κοινωνία λαμβάνουν μέρος μόνο οι πιστοί Χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α’ Κορινθίους ια:28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β:47, κ:7).

γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ:4), απαγορευμένου διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε:32) και μη επιτρεπόμενου δεύτερου γάμου (Α’ Κορινθίους ζ:11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α’ Κορινθίους ζ:39). Γι’ αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δε δίνει διαζύγια.

δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε:14, Μάρκος ς:13). Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.

ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, η οποία γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον του Παντοκράτορα Θεού (Λουκάς ιε:18).

ς) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς να ζητήσουν από τον ίδιο τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ:11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθεί με το Άγιο Πνεύμα, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους Αποστόλους και τους Χριστιανούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β:5,α:44-48,ιθ:6, Α’ Κορινθίους ιδ:22).

ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός: «Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας , άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους». Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανα πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις ιδ:23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να  είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α’ Τιμοθέου γ:1-8, Τίτος α:5-10)