Στα ίχνη της Α΄ Αποστολικής Εκκλησίας – 8ο Μάθημα.