Στα ίχνη της Α΄ Αποστολικής Εκκλησίας – 7ο Μάθημα.